Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


 

Onder de onderhavige voorwaarden wordt verstaan "Q2P telemarketing BV", de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kantoorhoudende aan de Melkhoeve 51 te Houten.

 

Onder "diensten en/of producten" wordt in de onderhavige voorwaarden mede verstaan adviezen of instructies dan wel door Q2P telemarketing BV in opdracht uitgevoerde werkzaamheden.

 

Onder "de cliënt" wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever van Q2P telemarketing BV en/of de gebruiker c.q. afnemer van diensten en/of producten van Q2P telemarketing BV.

 

Onder "Leverancier" wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan degene die aan Q2P telemarketing BV diensten en/of producten levert.

 

Onder "schriftelijk" wordt verstaan alle communicatie of correspondentie die overgebracht wordt per brief, of e-mail.

 

 1. Aanbieding en overeenkomst

1.1 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Q2P telemarketing BV en overeenkomsten met Q2P telemarketing BV en leveringen van diensten en/of producten van/door/aan Q2P telemarketing BV.

 

1.2 Algemene-, inkoop-, leverings- en/of andere voorwaarden van de cliënt en/of van derden zijn niet van toepassing, tenzij door Q2P telemarketing BV uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard.

 

1.3 Alle aanbiedingen en/of offertes van Q2P telemarketing BV zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

1.4 Opdrachten aan Q2P telemarketing BV kunnen alleen worden beschouwd als door Q2P telemarketing BV aanvaard, indien deze aanvaarding schriftelijk door Q2P telemarketing BV is gedaan.

 

1.5 Overeenkomsten met een langlopend en wederkerend karakter, worden zonder contractduur of looptijd overeengekomen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

 

1.6 Q2P telemarketing BV is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

 1. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

2.1 Op alle overeenkomsten tussen Q2P telemarketing BV en haar cliënten is uitsluitend Nederlands recht van Toepassing.

 

2.2 De rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van/door/aan Q2P telemarketing BV. 

  

 1. (Levering ’s)termijnen

3.1 Alle door Q2P telemarketing BV aangegeven (levering)termijn zijn slechts richtlijnen.

 

3.2 Bij overschrijding van een (levering ’s) termijn door Q2P telemarketing BV, kan de cliënt geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor geleden schade en kan de cliënt de overeenkomst niet ontbinden zonder Q2P telemarketing BV daarvoor volledig schadeloos te stellen.

 

3.3 Indien Q2P telemarketing BV bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van informatie en/of gegevens van de cliënt, wordt de (levering ‘s)termijn verlengd met een periode die gelijk is aan de termijn gedurende welke de cliënt in gebreke is gebleven plus twee weken.

 

3.4 Indien Q2P telemarketing BV met een cliënt en bepaalde afname van diensten en/of producten in/per een bepaalde periode is overeengekomen, wordt Q2P telemarketing BV geacht hiervoor capaciteit te hebben gereserveerd. Indien de cliënt meer dan dertig dagen in gebreke blijft met de aanlevering van informatie en/of gegevens welke noodzakelijk zijn voor het leveren van voornoemde diensten en/of producten, is Q2P telemarketing BV gerechtigd de cliënt de volledige kosten en/of omzetderving door de gereserveerde capaciteit in rekening te brengen.

 

3.5 Indien de cliënt langer dan zestig dagen in gebreke blijft bij de aanlevering van de in 3.3 en 3.4 genoemde informatie en/of gegevens, is Q2P telemarketing BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht op volledige vergoeding als vermeld in artikel 3.4.

 

3.6 Q2P telemarketing BV is onder alle omstandigheden gerechtigd tot deelleveringen en dienovereenkomstige gedeeltelijke facturering.

 

 1. Tarieven

4.1 Alle door Q2P telemarketing BV geoffreerde of anderszins aangegeven tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

 

4.2 Q2P telemarketing BV heeft het recht de tarieven binnen een lopende overeenkomst haar tarieven in overleg aan te passen, ook indien met een cliënt een bepaalde prijs per uur en/of handeling is overeengekomen.

 

4.3 In het in artikel 4.2 genoemde geval heeft de cliënt het recht, binnen 1 maand nadat hem mededeling van tariefwijziging is gedaan, de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht de tariefwijziging te accepteren.

 

4.4 De cliënt komt geen (tussentijds) recht toe tot beëindiging van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 4.3 indien een tariefwijziging het directe gevolg is van (een) overheidsmaatregel(en).

 

 1. Aansprakelijkheid

5.1 Q2P telemarketing BV sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover deze niet in de wet dwingend geregeld is.

 

5.2 De aansprakelijkheid van Q2P telemarketing BV, uit welke hoofde dan ook, zal het totale bedrag van de overeenkomst met de cliënt, tot het maximum van het totale bedrag van de facturen van 1 maand, voorafgaand aan de oorzaak van de ontstane aansprakelijkheid, niet overschrijden.

 

5.3 Q2P telemarketing BV is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele materiële en/of immateriële (gevolg)schade als gevolg van door Q2P telemarketing BV uit naam van de cliënt gevoerde persoonlijke, telefonische of schriftelijke contacten met derden.

 

5.4 Q2P telemarketing BV is ter zake van door haar van opdrachtgever aangenomen werkzaamheden niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag, of nalatigheden van haar ondergeschikten of van hen, die niet in haar loondienst werkzaamheden ten behoeve van Q2P telemarketing BV verrichten, dan wel op welke wijze ook direct of indirect zijn betrokken bij het uitvoeren van opdracht(en) voor/bij de cliënt.

 

5.5 Q2P telemarketing BV kan, doordat zij regelmatig computerbestanden met derden uitwisselt, niet garanderen dat door Q2P telemarketing BV aangeleverde bestanden en/of informatiedragers vrij zijn van elementen -waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, computervirussen -die storingen of schade welke aard ook kunnen veroorzaken.

 

5.6 In geen geval zal Q2P telemarketing BV aansprakelijk zijn voor gevolgschade van welke aard ook -waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke- informatie- of gegevensbestanden en/of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies -zelfs indien Q2P telemarketing BV op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

 1. Vrijwaring

6.1 De cliënt zal Q2P telemarketing BV en haar leveranciers vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de cliënt, in strijd met enige bepaling van een met Q2P telemarketing BV gesloten overeenkomst en/of de onderhavige voorwaarden.

 

6.2 De cliënt zal Q2P telemarketing BV en haar leveranciers schadeloos stellen voor alle schade en kosten opgelopen in hun verdediging tegen al zulke vorderingen en/of procedures, waaronder mede begrepen alle kosten van rechtskundige bijstand.

 

 1. Betaling

7.1 Door Q2P telemarketing BV verzonden facturen dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken en schriftelijk bevestigd door Q2P telemarketing BV.

 

7.2 Betaling vindt plaats zonder aftrek en/of verrekening.

 

7.3 De cliënt kan tegen een factuur alleen schriftelijk of per mail en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen de betalingstermijn te worden gemaakt. Een zodanig bezwaar ontslaat de cliënt niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.

 

7.4 Indien de cliënt niet binnen de in 7.1 bedoelde termijn aan de (volledige) betalingsverplichting heeft voldaan, is de cliënt van rechtswege in verzuim en behoudt Q2P telemarketing BV zich het recht om de wettelijke rente verschuldigd over het (restant) factuurbedrag te vereffenen, alsmede de (buiten)gerechtelijke incassokosten.

 

 1. Geheimhouding

8.1 In het kader van de overeenkomst krijgt beide partijen (cliënt en Q2P telemarketing) mogelijkerwijs (vertrouwelijke) informatie van elkaar onder ogen. Alle informatie dient als vertrouwelijk te worden beschouwd en zowel de cliënt als Q2P telemarketing garandeert er ook als zodanig mee om te gaan. Alle medewerkers van cliënt als Q2P telemarketing, die inzage krijgen in de documenten, alsmede derden, die door cliënt of Q2P telemarketing inzage in de documenten wordt gegeven, zijn op de hoogte van het vertrouwelijke karakter. Zowel cliënt als Q2P telemarketing garandeert dat het vertrouwelijke karakter van de documenten en andere informatie wordt gewaarborgd en zal alle verkregen informatie niet openbaren aan derden, tenzij deze informatie reeds in het publieke domein is.

 

8.2 Indien een van de partijen de informatie moet openbaren vanwege enige wettelijke verplichting, enig andere overheids-maatregel, dan wel enig gerechtelijke bevel, zal zowel cliënt als Q2P telemarketing vooraf geïnformeerd worden over de reden van openbaring. Openbaring zal te allen tijde geschieden in overleg.

 

 1. Database

9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst, zal Q2P telemarketing BV bellen naar klanten/ prospects/ contacten van de cliënt op basis van het bestand dat cliënt heeft aangeleverd aan Q2P telemarketing BV. De bestanden dienen te worden aangeleverd in een format als omschreven in de overeenkomst.

 

9.2 Cliënt is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het aangeleverde bestand.

 

9.3 Cliënt is verantwoordelijk voor het ontdubbelen dan wel verwijdering van adresgegevens
van klanten/prospects/contacten uit de aangeleverde bestanden indien deze klanten/prospects/contacten niet langer benaderd wensen te worden en dit hebben aangegeven via www.infofilter.nl, rechtstreeks aan cliënt of op enig andere wijze zoals aangegeven door de Telecommunicatiewet andere wetten en/of richtlijnen van overheidswege. Verzuim hiervan is volledig voor rekening en risico van cliënt.

 

9.4 Q2P telemarketing BV gebruikt de door cliënt aangeleverde database, enkel en alleen ten behoeve van de cliënt. Ook na de overeenkomst zal Q2P telemarketing BV op geen enkele wijze gebruik maken van deze eerder verkregen informatie.

 

9.5 Q2P telemarketing BV zal zich optimaal inspannen voor het resultaat, maar zal nimmer het beoogde resultaat (kunnen) garanderen.

 

 1. Pitch

10.1 Q2P telemarketing BV maakt in overleg met de cliënt aan de hand van de verkregen uniek selling points (USP’s) een pitch voor elke betreffende campagne. Cliënt begrijpt en accepteert dat elk pitch slechts een richtlijn is voor de te voeren gesprekken in een campagne en doorgaans niet letterlijk kan worden gebruikt. Afwijkingen van een pitch kunnen derhalve voorkomen.

 

10.2 Indien Q2P telemarketing BV een nieuw pitch ontwikkelt, zal dat nieuwe pitch niet ingaan tegen de geest van de gemaakte afspraken met cliënt. Q2P telemarketing BV hoeft geen voorafgaande toestemming te vragen aan cliënt en cliënt accepteert deze wijzigingen.

 

10.3 Q2P telemarketing BV zal in overleg nadere aanwijzingen van cliënt in acht nemen en eventueel aanpassen in de pitch.

 

10.4 Q2P telemarketing BV accepteert geen aansprakelijkheid voor claims en/of andere (financiële) vorderingen die uit mogelijke aanwijzingen in de pitch voortvloeien, tenzij er sprake is van grove schuld en/of nalatigheid van leidinggevenden van Q2P telemarketing BV en cliënt vrijwaart Q2P telemarketing BV dan ook voor alle mogelijke kosten die uit een dergelijke claim en/of vordering voortvloeien.

 

 1. Overmacht

11.1 Indien Q2P telemarketing BV door overmacht niet haar verplichtingen jegens de cliënt kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

 

11.2 Onder overmacht van Q2P telemarketing BV wordt verstaan elke van de wil van Q2P telemarketing BV onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen, in redelijkheid niet van Q2P telemarketing BV kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid te voorzien was. Tot overmacht toestanden worden in ieder geval gerekend: noodtoestanden (waaronder begrepen extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), restricties en/of gewijzigde regelgeving door overheid(instanties), (werk-) staking, oorlog, oproer, uitval van elektriciteit, onvoorziene uitval van computerapparatuur en andere voorzieningen.

 

11.3 In het geval van overmacht heeft de cliënt geen recht op enige (schade) vergoeding.

 

11.4 Indien de overmacht langer dan 30 dagen voortduurt, heeft de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

 1. Beëindiging overeenkomst

12.1 Client kan een overeenkomst, welke is aangegaan voor onbepaalde tijd, tussentijds opzeggen met inachtname van een opzegtermijn van 1 kalender maand, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

12.2 Client kan een overeenkomst, welke is aangegaan voor een bepaalde tijd, tussentijds opzeggen met inachtname van een opzegtermijn van 1 kalender maand, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

12.3 Client kan de samenwerking tijdens de pilotfase niet tussentijds opzeggen.

 

12.4 Q2P telemarketing BV is gerechtigd iedere overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn te beëindigen, dit zonder opgaaf van reden.

 

13 Onverbindendheid

13.1 Indien enige bepaling van een met Q2P telemarketing BV gesloten overeenkomst en/of van de van toepassing zijnde specifieke voorwaarden en/of van de onderhavige voorwaarden onverbindend mocht blijken, dient in plaats van die bepaling te worden gelezen de meest daarmee vergelijkbare wel verbindende bepaling. In dat geval blijven de overige bepalingen van de met Q2P telemarketing BV gesloten overeenkomst en/of van de toepassing zijnde specifieke voorwaarden en/of de onderhavige voorwaarden onverminderd van kracht.